โรงเรียนบ้านท่าม่วง (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุรภี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
49
จำนวน(คน) 2 2 1 2 0 42
ร้อยละ 4.08 % 4.08 % 2.04 % 4.08 % 0.00 % 85.71 %
ระดับประถมศึกษา
187
จำนวน(คน) 5 2 1 2 4 173
ร้อยละ 2.67 % 1.07 % 0.53 % 1.07 % 2.14 % 92.51 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
119
จำนวน(คน) 2 1 2 2 3 109
ร้อยละ 1.68 % 0.84 % 1.68 % 1.68 % 2.52 % 91.60 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 355 คน
จำนวน(คน) 9 5 4 6 7 324
ร้อยละ 2.54 % 1.41 % 1.13 % 1.69 % 1.97 % 91.27 %

236 : 7 , 4 , 2 , 4 , 4 , 215...2.97 , 1.69 , 0.85 , 1.69 , 1.69 , 91.10 = 21 : 8.90
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 355 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 31 คน คิดเป็นร้อยละ 8.73%

Powered By www.thaieducation.net