โรงเรียนบ้านท่าม่วง (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุรภี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
49
จำนวน(คน) 2 2 0 2 0 43
ร้อยละ 4.08 % 4.08 % 0.00 % 4.08 % 0.00 % 87.76 %
ระดับประถมศึกษา
187
จำนวน(คน) 6 2 0 2 5 172
ร้อยละ 3.21 % 1.07 % 0.00 % 1.07 % 2.67 % 91.98 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
109
จำนวน(คน) 2 0 2 2 4 99
ร้อยละ 1.83 % 0.00 % 1.83 % 1.83 % 3.67 % 90.83 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 345 คน
จำนวน(คน) 10 4 2 6 9 314
ร้อยละ 2.90 % 1.16 % 0.58 % 1.74 % 2.61 % 91.01 %

236 : 8 , 4 , 0 , 4 , 5 , 215...3.39 , 1.69 , 0.00 , 1.69 , 2.12 , 91.10 = 21 : 8.90
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 345 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 31 คน คิดเป็นร้อยละ 8.99%

Powered By www.thaieducation.net