โรงเรียนบ้านท่าม่วง (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุรภี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
49
จำนวน(คน) 2 2 0 3 0 42
ร้อยละ 4.08 % 4.08 % 0.00 % 6.12 % 0.00 % 85.71 %
ระดับประถมศึกษา
187
จำนวน(คน) 7 2 0 3 6 169
ร้อยละ 3.74 % 1.07 % 0.00 % 1.60 % 3.21 % 90.37 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
123
จำนวน(คน) 2 0 4 0 7 110
ร้อยละ 1.63 % 0.00 % 3.25 % 0.00 % 5.69 % 89.43 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 359 คน
จำนวน(คน) 11 4 4 6 13 321
ร้อยละ 3.06 % 1.11 % 1.11 % 1.67 % 3.62 % 89.42 %

236 : 9 , 4 , 0 , 6 , 6 , 211...3.81 , 1.69 , 0.00 , 2.54 , 2.54 , 89.41 = 25 : 10.59
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 359 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 38 คน คิดเป็นร้อยละ 10.58%

Powered By www.thaieducation.net