โรงเรียนบ้านท่าม่วง (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุรภี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
49
จำนวน(คน) 2 2 1 3 1 40
ร้อยละ 4.08 % 4.08 % 2.04 % 6.12 % 2.04 % 81.63 %
ระดับประถมศึกษา
187
จำนวน(คน) 5 3 6 2 2 169
ร้อยละ 2.67 % 1.60 % 3.21 % 1.07 % 1.07 % 90.37 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
123
จำนวน(คน) 4 6 2 0 4 107
ร้อยละ 3.25 % 4.88 % 1.63 % 0.00 % 3.25 % 86.99 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 359 คน
จำนวน(คน) 11 11 9 5 7 316
ร้อยละ 3.06 % 3.06 % 2.51 % 1.39 % 1.95 % 88.02 %

236 : 7 , 5 , 7 , 5 , 3 , 209...2.97 , 2.12 , 2.97 , 2.12 , 1.27 , 88.56 = 27 : 11.44
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 359 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 43 คน คิดเป็นร้อยละ 11.98%

Powered By www.thaieducation.net