โรงเรียนบ้านควนขี้แรด (สพป.สงขลา เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ภิญพัชร์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
14
จำนวน(คน) 0 1 2 0 0 11
ร้อยละ 0.00 % 7.14 % 14.29 % 0.00 % 0.00 % 78.57 %
ระดับประถมศึกษา
51
จำนวน(คน) 2 2 10 2 0 35
ร้อยละ 3.92 % 3.92 % 19.61 % 3.92 % 0.00 % 68.63 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 65 คน
จำนวน(คน) 2 3 12 2 0 46
ร้อยละ 3.08 % 4.62 % 18.46 % 3.08 % 0.00 % 70.77 %

65 : 2 , 3 , 12 , 2 , 0 , 46...3.08 , 4.62 , 18.46 , 3.08 , 0.00 , 70.77 = 19 : 29.23
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 65 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 19 คน คิดเป็นร้อยละ 29.23%

Powered By www.thaieducation.net