โรงเรียนวัดคีรีวง (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุรภี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
14
จำนวน(คน) 1 0 4 1 0 8
ร้อยละ 7.14 % 0.00 % 28.57 % 7.14 % 0.00 % 57.14 %
ระดับประถมศึกษา
36
จำนวน(คน) 2 3 4 1 0 26
ร้อยละ 5.56 % 8.33 % 11.11 % 2.78 % 0.00 % 72.22 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 50 คน
จำนวน(คน) 3 3 8 2 0 34
ร้อยละ 6.00 % 6.00 % 16.00 % 4.00 % 0.00 % 68.00 %

50 : 3 , 3 , 8 , 2 , 0 , 34...6.00 , 6.00 , 16.00 , 4.00 , 0.00 , 68.00 = 16 : 32.00
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 50 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 16 คน คิดเป็นร้อยละ 32.00%

Powered By www.thaieducation.net