โรงเรียนบ้านควนทอง(ประชาอุทิศ) (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุรภี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
32
จำนวน(คน) 3 0 1 0 0 28
ร้อยละ 9.38 % 0.00 % 3.13 % 0.00 % 0.00 % 87.50 %
ระดับประถมศึกษา
81
จำนวน(คน) 3 1 6 1 2 68
ร้อยละ 3.70 % 1.23 % 7.41 % 1.23 % 2.47 % 83.95 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 113 คน
จำนวน(คน) 6 1 7 1 2 96
ร้อยละ 5.31 % 0.88 % 6.19 % 0.88 % 1.77 % 84.96 %

113 : 6 , 1 , 7 , 1 , 2 , 96...5.31 , 0.88 , 6.19 , 0.88 , 1.77 , 84.96 = 17 : 15.04
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 113 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 17 คน คิดเป็นร้อยละ 15.04%

Powered By www.thaieducation.net