โรงเรียนบ้านคลองวัง (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุรภี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
31
จำนวน(คน) 0 0 4 0 0 27
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 12.90 % 0.00 % 0.00 % 87.10 %
ระดับประถมศึกษา
114
จำนวน(คน) 1 4 28 1 2 78
ร้อยละ 0.88 % 3.51 % 24.56 % 0.88 % 1.75 % 68.42 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
33
จำนวน(คน) 1 1 1 0 0 30
ร้อยละ 3.03 % 3.03 % 3.03 % 0.00 % 0.00 % 90.91 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 178 คน
จำนวน(คน) 2 5 33 1 2 135
ร้อยละ 1.12 % 2.81 % 18.54 % 0.56 % 1.12 % 75.84 %

145 : 1 , 4 , 32 , 1 , 2 , 105...0.69 , 2.76 , 22.07 , 0.69 , 1.38 , 72.41 = 40 : 27.59
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 178 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 43 คน คิดเป็นร้อยละ 24.16%

Powered By www.thaieducation.net