โรงเรียนบ้านคลองวัง (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุรภี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
30
จำนวน(คน) 0 0 3 0 0 27
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 10.00 % 0.00 % 0.00 % 90.00 %
ระดับประถมศึกษา
108
จำนวน(คน) 5 4 20 3 3 73
ร้อยละ 4.63 % 3.70 % 18.52 % 2.78 % 2.78 % 67.59 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
33
จำนวน(คน) 0 1 1 0 0 31
ร้อยละ 0.00 % 3.03 % 3.03 % 0.00 % 0.00 % 93.94 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 171 คน
จำนวน(คน) 5 5 24 3 3 131
ร้อยละ 2.92 % 2.92 % 14.04 % 1.75 % 1.75 % 76.61 %

138 : 5 , 4 , 23 , 3 , 3 , 100...3.62 , 2.90 , 16.67 , 2.17 , 2.17 , 72.46 = 38 : 27.54
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 171 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 40 คน คิดเป็นร้อยละ 23.39%

Powered By www.thaieducation.net