โรงเรียนบ้านคลองวัง (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุรภี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
31
จำนวน(คน) 1 0 4 0 0 26
ร้อยละ 3.23 % 0.00 % 12.90 % 0.00 % 0.00 % 83.87 %
ระดับประถมศึกษา
110
จำนวน(คน) 3 4 15 2 1 85
ร้อยละ 2.73 % 3.64 % 13.64 % 1.82 % 0.91 % 77.27 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
32
จำนวน(คน) 0 0 0 1 0 31
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 3.13 % 0.00 % 96.88 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 173 คน
จำนวน(คน) 4 4 19 3 1 142
ร้อยละ 2.31 % 2.31 % 10.98 % 1.73 % 0.58 % 82.08 %

141 : 4 , 4 , 19 , 2 , 1 , 111...2.84 , 2.84 , 13.48 , 1.42 , 0.71 , 78.72 = 30 : 21.28
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 173 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 31 คน คิดเป็นร้อยละ 17.92%

Powered By www.thaieducation.net