โรงเรียนบ้านเขาหัวช้าง (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุรภี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
34
จำนวน(คน) 1 2 2 0 0 29
ร้อยละ 2.94 % 5.88 % 5.88 % 0.00 % 0.00 % 85.29 %
ระดับประถมศึกษา
97
จำนวน(คน) 2 4 4 2 0 85
ร้อยละ 2.06 % 4.12 % 4.12 % 2.06 % 0.00 % 87.63 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
43
จำนวน(คน) 2 0 9 0 0 32
ร้อยละ 4.65 % 0.00 % 20.93 % 0.00 % 0.00 % 74.42 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 174 คน
จำนวน(คน) 5 6 15 2 0 146
ร้อยละ 2.87 % 3.45 % 8.62 % 1.15 % 0.00 % 83.91 %

131 : 3 , 6 , 6 , 2 , 0 , 114...2.29 , 4.58 , 4.58 , 1.53 , 0.00 , 87.02 = 17 : 12.98
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 174 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 28 คน คิดเป็นร้อยละ 16.09%

Powered By www.thaieducation.net