โรงเรียนบ้านเขาหัวช้าง (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุรภี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
34
จำนวน(คน) 1 2 3 0 0 28
ร้อยละ 2.94 % 5.88 % 8.82 % 0.00 % 0.00 % 82.35 %
ระดับประถมศึกษา
95
จำนวน(คน) 10 1 14 3 0 67
ร้อยละ 10.53 % 1.05 % 14.74 % 3.16 % 0.00 % 70.53 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
42
จำนวน(คน) 0 0 11 0 0 31
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 26.19 % 0.00 % 0.00 % 73.81 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 171 คน
จำนวน(คน) 11 3 28 3 0 126
ร้อยละ 6.43 % 1.75 % 16.37 % 1.75 % 0.00 % 73.68 %

129 : 11 , 3 , 17 , 3 , 0 , 95...8.53 , 2.33 , 13.18 , 2.33 , 0.00 , 73.64 = 34 : 26.36
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 171 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 45 คน คิดเป็นร้อยละ 26.32%

Powered By www.thaieducation.net