โรงเรียนชุมชนวัดบางคู (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุรภี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
30
จำนวน(คน) 1 0 3 0 0 26
ร้อยละ 3.33 % 0.00 % 10.00 % 0.00 % 0.00 % 86.67 %
ระดับประถมศึกษา
127
จำนวน(คน) 2 0 5 0 0 120
ร้อยละ 1.57 % 0.00 % 3.94 % 0.00 % 0.00 % 94.49 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
71
จำนวน(คน) 4 0 12 0 0 55
ร้อยละ 5.63 % 0.00 % 16.90 % 0.00 % 0.00 % 77.46 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 228 คน
จำนวน(คน) 7 0 20 0 0 201
ร้อยละ 3.07 % 0.00 % 8.77 % 0.00 % 0.00 % 88.16 %

157 : 3 , 0 , 8 , 0 , 0 , 146...1.91 , 0.00 , 5.10 , 0.00 , 0.00 , 92.99 = 11 : 7.01
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 228 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 27 คน คิดเป็นร้อยละ 11.84%

Powered By www.thaieducation.net