โรงเรียนชุมชนวัดบางคู (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุรภี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
32
จำนวน(คน) 1 0 1 1 1 28
ร้อยละ 3.13 % 0.00 % 3.13 % 3.13 % 3.13 % 87.50 %
ระดับประถมศึกษา
111
จำนวน(คน) 3 9 18 12 27 42
ร้อยละ 2.70 % 8.11 % 16.22 % 10.81 % 24.32 % 37.84 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
80
จำนวน(คน) 6 1 10 7 11 45
ร้อยละ 7.50 % 1.25 % 12.50 % 8.75 % 13.75 % 56.25 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 223 คน
จำนวน(คน) 10 10 29 20 39 115
ร้อยละ 4.48 % 4.48 % 13.00 % 8.97 % 17.49 % 51.57 %

143 : 4 , 9 , 19 , 13 , 28 , 70...2.80 , 6.29 , 13.29 , 9.09 , 19.58 , 48.95 = 73 : 51.05
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 223 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 108 คน คิดเป็นร้อยละ 48.43%

Powered By www.thaieducation.net