โรงเรียนชุมชนวัดบางคู (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุรภี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
32
จำนวน(คน) 2 0 4 0 0 26
ร้อยละ 6.25 % 0.00 % 12.50 % 0.00 % 0.00 % 81.25 %
ระดับประถมศึกษา
111
จำนวน(คน) 3 0 7 0 0 101
ร้อยละ 2.70 % 0.00 % 6.31 % 0.00 % 0.00 % 90.99 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
63
จำนวน(คน) 5 0 15 0 0 43
ร้อยละ 7.94 % 0.00 % 23.81 % 0.00 % 0.00 % 68.25 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 206 คน
จำนวน(คน) 10 0 26 0 0 170
ร้อยละ 4.85 % 0.00 % 12.62 % 0.00 % 0.00 % 82.52 %

143 : 5 , 0 , 11 , 0 , 0 , 127...3.50 , 0.00 , 7.69 , 0.00 , 0.00 , 88.81 = 16 : 11.19
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 206 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 36 คน คิดเป็นร้อยละ 17.48%

Powered By www.thaieducation.net