โรงเรียนบ้านท่าน้อย (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุรภี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
42
จำนวน(คน) 4 4 5 0 0 29
ร้อยละ 9.52 % 9.52 % 11.90 % 0.00 % 0.00 % 69.05 %
ระดับประถมศึกษา
82
จำนวน(คน) 10 9 10 0 0 53
ร้อยละ 12.20 % 10.98 % 12.20 % 0.00 % 0.00 % 64.63 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 124 คน
จำนวน(คน) 14 13 15 0 0 82
ร้อยละ 11.29 % 10.48 % 12.10 % 0.00 % 0.00 % 66.13 %

124 : 14 , 13 , 15 , 0 , 0 , 82...11.29 , 10.48 , 12.10 , 0.00 , 0.00 , 66.13 = 42 : 33.87
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 124 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 42 คน คิดเป็นร้อยละ 33.87%

Powered By www.thaieducation.net