โรงเรียนบ้านท่าน้อย (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุรภี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
42
จำนวน(คน) 6 4 6 0 0 26
ร้อยละ 14.29 % 9.52 % 14.29 % 0.00 % 0.00 % 61.90 %
ระดับประถมศึกษา
82
จำนวน(คน) 13 12 18 0 0 39
ร้อยละ 15.85 % 14.63 % 21.95 % 0.00 % 0.00 % 47.56 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 124 คน
จำนวน(คน) 19 16 24 0 0 65
ร้อยละ 15.32 % 12.90 % 19.35 % 0.00 % 0.00 % 52.42 %

124 : 19 , 16 , 24 , 0 , 0 , 65...15.32 , 12.90 , 19.35 , 0.00 , 0.00 , 52.42 = 59 : 47.58
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 124 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 59 คน คิดเป็นร้อยละ 47.58%

Powered By www.thaieducation.net