โรงเรียนบ้านเปร็ต (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุรภี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
11
จำนวน(คน) 0 0 1 0 0 10
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 9.09 % 0.00 % 0.00 % 90.91 %
ระดับประถมศึกษา
51
จำนวน(คน) 2 0 4 0 4 41
ร้อยละ 3.92 % 0.00 % 7.84 % 0.00 % 7.84 % 80.39 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
27
จำนวน(คน) 0 0 2 0 3 22
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 7.41 % 0.00 % 11.11 % 81.48 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 89 คน
จำนวน(คน) 2 0 7 0 7 73
ร้อยละ 2.25 % 0.00 % 7.87 % 0.00 % 7.87 % 82.02 %

62 : 2 , 0 , 5 , 0 , 4 , 51...3.23 , 0.00 , 8.06 , 0.00 , 6.45 , 82.26 = 11 : 17.74
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 89 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 16 คน คิดเป็นร้อยละ 17.98%

Powered By www.thaieducation.net