โรงเรียนบ้านเปร็ต (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุรภี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
11
จำนวน(คน) 0 1 2 0 1 7
ร้อยละ 0.00 % 9.09 % 18.18 % 0.00 % 9.09 % 63.64 %
ระดับประถมศึกษา
52
จำนวน(คน) 4 1 8 1 0 38
ร้อยละ 7.69 % 1.92 % 15.38 % 1.92 % 0.00 % 73.08 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
27
จำนวน(คน) 1 0 4 0 0 22
ร้อยละ 3.70 % 0.00 % 14.81 % 0.00 % 0.00 % 81.48 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 90 คน
จำนวน(คน) 5 2 14 1 1 67
ร้อยละ 5.56 % 2.22 % 15.56 % 1.11 % 1.11 % 74.44 %

63 : 4 , 2 , 10 , 1 , 1 , 45...6.35 , 3.17 , 15.87 , 1.59 , 1.59 , 71.43 = 18 : 28.57
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 90 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 23 คน คิดเป็นร้อยละ 25.56%

Powered By www.thaieducation.net