โรงเรียนบ้านเปร็ต (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุรภี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
7
จำนวน(คน) 0 1 2 0 1 3
ร้อยละ 0.00 % 14.29 % 28.57 % 0.00 % 14.29 % 42.86 %
ระดับประถมศึกษา
48
จำนวน(คน) 4 1 8 1 0 34
ร้อยละ 8.33 % 2.08 % 16.67 % 2.08 % 0.00 % 70.83 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
30
จำนวน(คน) 1 0 4 0 0 25
ร้อยละ 3.33 % 0.00 % 13.33 % 0.00 % 0.00 % 83.33 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 85 คน
จำนวน(คน) 5 2 14 1 1 62
ร้อยละ 5.88 % 2.35 % 16.47 % 1.18 % 1.18 % 72.94 %

55 : 4 , 2 , 10 , 1 , 1 , 37...7.27 , 3.64 , 18.18 , 1.82 , 1.82 , 67.27 = 18 : 32.73
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 85 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 23 คน คิดเป็นร้อยละ 27.06%

Powered By www.thaieducation.net