โรงเรียนวัดเขา (วันครู2501) (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุรภี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
6
จำนวน(คน) 1 1 1 0 0 3
ร้อยละ 16.67 % 16.67 % 16.67 % 0.00 % 0.00 % 50.00 %
ระดับประถมศึกษา
212
จำนวน(คน) 2 15 9 3 13 170
ร้อยละ 0.94 % 7.08 % 4.25 % 1.42 % 6.13 % 80.19 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 218 คน
จำนวน(คน) 3 16 10 3 13 173
ร้อยละ 1.38 % 7.34 % 4.59 % 1.38 % 5.96 % 79.36 %

218 : 3 , 16 , 10 , 3 , 13 , 173...1.38 , 7.34 , 4.59 , 1.38 , 5.96 , 79.36 = 45 : 20.64
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 218 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 45 คน คิดเป็นร้อยละ 20.64%

Powered By www.thaieducation.net