โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุรภี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
92
จำนวน(คน) 9 0 18 0 0 65
ร้อยละ 9.78 % 0.00 % 19.57 % 0.00 % 0.00 % 70.65 %
ระดับประถมศึกษา
348
จำนวน(คน) 27 0 85 0 0 236
ร้อยละ 7.76 % 0.00 % 24.43 % 0.00 % 0.00 % 67.82 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 440 คน
จำนวน(คน) 36 0 103 0 0 301
ร้อยละ 8.18 % 0.00 % 23.41 % 0.00 % 0.00 % 68.41 %

440 : 36 , 0 , 103 , 0 , 0 , 301...8.18 , 0.00 , 23.41 , 0.00 , 0.00 , 68.41 = 139 : 31.59
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 440 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 139 คน คิดเป็นร้อยละ 31.59%

Powered By www.thaieducation.net