โรงเรียนวัดขรัวช่วย (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุรภี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
12
จำนวน(คน) 0 1 0 0 1 10
ร้อยละ 0.00 % 8.33 % 0.00 % 0.00 % 8.33 % 83.33 %
ระดับประถมศึกษา
206
จำนวน(คน) 5 6 1 8 7 179
ร้อยละ 2.43 % 2.91 % 0.49 % 3.88 % 3.40 % 86.89 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
76
จำนวน(คน) 2 2 1 3 3 65
ร้อยละ 2.63 % 2.63 % 1.32 % 3.95 % 3.95 % 85.53 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 294 คน
จำนวน(คน) 7 9 2 11 11 254
ร้อยละ 2.38 % 3.06 % 0.68 % 3.74 % 3.74 % 86.39 %

218 : 5 , 7 , 1 , 8 , 8 , 189...2.29 , 3.21 , 0.46 , 3.67 , 3.67 , 86.70 = 29 : 13.30
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 294 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 40 คน คิดเป็นร้อยละ 13.61%

Powered By www.thaieducation.net