โรงเรียนวัดขรัวช่วย (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุรภี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
11
จำนวน(คน) 1 1 0 1 1 7
ร้อยละ 9.09 % 9.09 % 0.00 % 9.09 % 9.09 % 63.64 %
ระดับประถมศึกษา
204
จำนวน(คน) 6 6 1 8 7 176
ร้อยละ 2.94 % 2.94 % 0.49 % 3.92 % 3.43 % 86.27 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
76
จำนวน(คน) 3 2 1 3 3 64
ร้อยละ 3.95 % 2.63 % 1.32 % 3.95 % 3.95 % 84.21 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 291 คน
จำนวน(คน) 10 9 2 12 11 247
ร้อยละ 3.44 % 3.09 % 0.69 % 4.12 % 3.78 % 84.88 %

215 : 7 , 7 , 1 , 9 , 8 , 183...3.26 , 3.26 , 0.47 , 4.19 , 3.72 , 85.12 = 32 : 14.88
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 291 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 44 คน คิดเป็นร้อยละ 15.12%

Powered By www.thaieducation.net