โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุรภี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
75
จำนวน(คน) 1 1 13 2 8 50
ร้อยละ 1.33 % 1.33 % 17.33 % 2.67 % 10.67 % 66.67 %
ระดับประถมศึกษา
461
จำนวน(คน) 9 11 88 20 71 262
ร้อยละ 1.95 % 2.39 % 19.09 % 4.34 % 15.40 % 56.83 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 536 คน
จำนวน(คน) 10 12 101 22 79 312
ร้อยละ 1.87 % 2.24 % 18.84 % 4.10 % 14.74 % 58.21 %

536 : 10 , 12 , 101 , 22 , 79 , 312...1.87 , 2.24 , 18.84 , 4.10 , 14.74 , 58.21 = 224 : 41.79
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 536 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 224 คน คิดเป็นร้อยละ 41.79%

Powered By www.thaieducation.net