โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุรภี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
74
จำนวน(คน) 1 3 6 9 9 46
ร้อยละ 1.35 % 4.05 % 8.11 % 12.16 % 12.16 % 62.16 %
ระดับประถมศึกษา
464
จำนวน(คน) 11 5 88 16 56 288
ร้อยละ 2.37 % 1.08 % 18.97 % 3.45 % 12.07 % 62.07 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 538 คน
จำนวน(คน) 12 8 94 25 65 334
ร้อยละ 2.23 % 1.49 % 17.47 % 4.65 % 12.08 % 62.08 %

538 : 12 , 8 , 94 , 25 , 65 , 334...2.23 , 1.49 , 17.47 , 4.65 , 12.08 , 62.08 = 204 : 37.92
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 538 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 204 คน คิดเป็นร้อยละ 37.92%

Powered By www.thaieducation.net