โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุรภี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
72
จำนวน(คน) 1 3 6 4 8 50
ร้อยละ 1.39 % 4.17 % 8.33 % 5.56 % 11.11 % 69.44 %
ระดับประถมศึกษา
465
จำนวน(คน) 12 7 80 19 40 307
ร้อยละ 2.58 % 1.51 % 17.20 % 4.09 % 8.60 % 66.02 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 537 คน
จำนวน(คน) 13 10 86 23 48 357
ร้อยละ 2.42 % 1.86 % 16.01 % 4.28 % 8.94 % 66.48 %

537 : 13 , 10 , 86 , 23 , 48 , 357...2.42 , 1.86 , 16.01 , 4.28 , 8.94 , 66.48 = 180 : 33.52
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 537 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 180 คน คิดเป็นร้อยละ 33.52%

Powered By www.thaieducation.net