โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุรภี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
73
จำนวน(คน) 2 3 3 11 10 44
ร้อยละ 2.74 % 4.11 % 4.11 % 15.07 % 13.70 % 60.27 %
ระดับประถมศึกษา
468
จำนวน(คน) 13 8 38 14 55 340
ร้อยละ 2.78 % 1.71 % 8.12 % 2.99 % 11.75 % 72.65 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 541 คน
จำนวน(คน) 15 11 41 25 65 384
ร้อยละ 2.77 % 2.03 % 7.58 % 4.62 % 12.01 % 70.98 %

541 : 15 , 11 , 41 , 25 , 65 , 384...2.77 , 2.03 , 7.58 , 4.62 , 12.01 , 70.98 = 157 : 29.02
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 541 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 157 คน คิดเป็นร้อยละ 29.02%

Powered By www.thaieducation.net