โรงเรียนบ้านปราบราษฏร์อุทิศ (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุรภี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
15
จำนวน(คน) 1 1 0 1 0 12
ร้อยละ 6.67 % 6.67 % 0.00 % 6.67 % 0.00 % 80.00 %
ระดับประถมศึกษา
88
จำนวน(คน) 8 2 15 0 0 63
ร้อยละ 9.09 % 2.27 % 17.05 % 0.00 % 0.00 % 71.59 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 103 คน
จำนวน(คน) 9 3 15 1 0 75
ร้อยละ 8.74 % 2.91 % 14.56 % 0.97 % 0.00 % 72.82 %

103 : 9 , 3 , 15 , 1 , 0 , 75...8.74 , 2.91 , 14.56 , 0.97 , 0.00 , 72.82 = 28 : 27.18
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 103 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 28 คน คิดเป็นร้อยละ 27.18%

Powered By www.thaieducation.net