โรงเรียนบ้านปราบราษฏร์อุทิศ (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุรภี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
16
จำนวน(คน) 1 1 2 1 0 11
ร้อยละ 6.25 % 6.25 % 12.50 % 6.25 % 0.00 % 68.75 %
ระดับประถมศึกษา
89
จำนวน(คน) 5 3 18 0 0 63
ร้อยละ 5.62 % 3.37 % 20.22 % 0.00 % 0.00 % 70.79 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 105 คน
จำนวน(คน) 6 4 20 1 0 74
ร้อยละ 5.71 % 3.81 % 19.05 % 0.95 % 0.00 % 70.48 %

105 : 6 , 4 , 20 , 1 , 0 , 74...5.71 , 3.81 , 19.05 , 0.95 , 0.00 , 70.48 = 31 : 29.52
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 105 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 31 คน คิดเป็นร้อยละ 29.52%

Powered By www.thaieducation.net