โรงเรียนบ้านทุ่งหัวนา (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุรภี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
30
จำนวน(คน) 0 0 2 1 3 24
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 6.67 % 3.33 % 10.00 % 80.00 %
ระดับประถมศึกษา
140
จำนวน(คน) 0 1 4 3 10 122
ร้อยละ 0.00 % 0.71 % 2.86 % 2.14 % 7.14 % 87.14 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 170 คน
จำนวน(คน) 0 1 6 4 13 146
ร้อยละ 0.00 % 0.59 % 3.53 % 2.35 % 7.65 % 85.88 %

170 : 0 , 1 , 6 , 4 , 13 , 146...0.00 , 0.59 , 3.53 , 2.35 , 7.65 , 85.88 = 24 : 14.12
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 170 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 24 คน คิดเป็นร้อยละ 14.12%

Powered By www.thaieducation.net