โรงเรียนบ้านทุ่งหัวนา (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุรภี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
32
จำนวน(คน) 2 1 1 1 0 27
ร้อยละ 6.25 % 3.13 % 3.13 % 3.13 % 0.00 % 84.38 %
ระดับประถมศึกษา
141
จำนวน(คน) 0 2 10 1 0 128
ร้อยละ 0.00 % 1.42 % 7.09 % 0.71 % 0.00 % 90.78 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 173 คน
จำนวน(คน) 2 3 11 2 0 155
ร้อยละ 1.16 % 1.73 % 6.36 % 1.16 % 0.00 % 89.60 %

173 : 2 , 3 , 11 , 2 , 0 , 155...1.16 , 1.73 , 6.36 , 1.16 , 0.00 , 89.60 = 18 : 10.40
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 173 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 18 คน คิดเป็นร้อยละ 10.40%

Powered By www.thaieducation.net