โรงเรียนบ้านทุ่งหัวนา (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุรภี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
31
จำนวน(คน) 1 0 2 0 0 28
ร้อยละ 3.23 % 0.00 % 6.45 % 0.00 % 0.00 % 90.32 %
ระดับประถมศึกษา
141
จำนวน(คน) 0 1 5 1 0 134
ร้อยละ 0.00 % 0.71 % 3.55 % 0.71 % 0.00 % 95.04 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 172 คน
จำนวน(คน) 1 1 7 1 0 162
ร้อยละ 0.58 % 0.58 % 4.07 % 0.58 % 0.00 % 94.19 %

172 : 1 , 1 , 7 , 1 , 0 , 162...0.58 , 0.58 , 4.07 , 0.58 , 0.00 , 94.19 = 10 : 5.81
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 172 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 10 คน คิดเป็นร้อยละ 5.81%

Powered By www.thaieducation.net