โรงเรียนบ้านช่องเขาหมาก (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุรภี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
31
จำนวน(คน) 2 0 2 0 0 27
ร้อยละ 6.45 % 0.00 % 6.45 % 0.00 % 0.00 % 87.10 %
ระดับประถมศึกษา
163
จำนวน(คน) 12 6 38 0 0 107
ร้อยละ 7.36 % 3.68 % 23.31 % 0.00 % 0.00 % 65.64 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
54
จำนวน(คน) 2 1 10 0 0 41
ร้อยละ 3.70 % 1.85 % 18.52 % 0.00 % 0.00 % 75.93 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 248 คน
จำนวน(คน) 16 7 50 0 0 175
ร้อยละ 6.45 % 2.82 % 20.16 % 0.00 % 0.00 % 70.56 %

194 : 14 , 6 , 40 , 0 , 0 , 134...7.22 , 3.09 , 20.62 , 0.00 , 0.00 , 69.07 = 60 : 30.93
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 248 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 73 คน คิดเป็นร้อยละ 29.44%

Powered By www.thaieducation.net