โรงเรียนบ้านช่องเขาหมาก (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุรภี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
32
จำนวน(คน) 3 0 3 0 0 26
ร้อยละ 9.38 % 0.00 % 9.38 % 0.00 % 0.00 % 81.25 %
ระดับประถมศึกษา
167
จำนวน(คน) 11 4 39 0 0 113
ร้อยละ 6.59 % 2.40 % 23.35 % 0.00 % 0.00 % 67.66 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
54
จำนวน(คน) 4 1 10 0 0 39
ร้อยละ 7.41 % 1.85 % 18.52 % 0.00 % 0.00 % 72.22 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 253 คน
จำนวน(คน) 18 5 52 0 0 178
ร้อยละ 7.11 % 1.98 % 20.55 % 0.00 % 0.00 % 70.36 %

199 : 14 , 4 , 42 , 0 , 0 , 139...7.04 , 2.01 , 21.11 , 0.00 , 0.00 , 69.85 = 60 : 30.15
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 253 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 75 คน คิดเป็นร้อยละ 29.64%

Powered By www.thaieducation.net