โรงเรียนบ้านช่องเขาหมาก (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุรภี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
33
จำนวน(คน) 2 0 4 0 0 27
ร้อยละ 6.06 % 0.00 % 12.12 % 0.00 % 0.00 % 81.82 %
ระดับประถมศึกษา
162
จำนวน(คน) 10 4 39 0 0 109
ร้อยละ 6.17 % 2.47 % 24.07 % 0.00 % 0.00 % 67.28 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
61
จำนวน(คน) 4 4 11 0 0 42
ร้อยละ 6.56 % 6.56 % 18.03 % 0.00 % 0.00 % 68.85 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 256 คน
จำนวน(คน) 16 8 54 0 0 178
ร้อยละ 6.25 % 3.13 % 21.09 % 0.00 % 0.00 % 69.53 %

195 : 12 , 4 , 43 , 0 , 0 , 136...6.15 , 2.05 , 22.05 , 0.00 , 0.00 , 69.74 = 59 : 30.26
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 256 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 78 คน คิดเป็นร้อยละ 30.47%

Powered By www.thaieducation.net