โรงเรียนบ้านช่องเขาหมาก (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุรภี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
30
จำนวน(คน) 2 0 3 0 0 25
ร้อยละ 6.67 % 0.00 % 10.00 % 0.00 % 0.00 % 83.33 %
ระดับประถมศึกษา
159
จำนวน(คน) 10 4 39 0 0 106
ร้อยละ 6.29 % 2.52 % 24.53 % 0.00 % 0.00 % 66.67 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
58
จำนวน(คน) 8 2 9 0 0 39
ร้อยละ 13.79 % 3.45 % 15.52 % 0.00 % 0.00 % 67.24 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 247 คน
จำนวน(คน) 20 6 51 0 0 170
ร้อยละ 8.10 % 2.43 % 20.65 % 0.00 % 0.00 % 68.83 %

189 : 12 , 4 , 42 , 0 , 0 , 131...6.35 , 2.12 , 22.22 , 0.00 , 0.00 , 69.31 = 58 : 30.69
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 247 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 77 คน คิดเป็นร้อยละ 31.17%

Powered By www.thaieducation.net