โรงเรียนวัดจอมทอง (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุรภี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
42
จำนวน(คน) 2 1 2 1 1 35
ร้อยละ 4.76 % 2.38 % 4.76 % 2.38 % 2.38 % 83.33 %
ระดับประถมศึกษา
92
จำนวน(คน) 4 0 11 0 2 75
ร้อยละ 4.35 % 0.00 % 11.96 % 0.00 % 2.17 % 81.52 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 134 คน
จำนวน(คน) 6 1 13 1 3 110
ร้อยละ 4.48 % 0.75 % 9.70 % 0.75 % 2.24 % 82.09 %

134 : 6 , 1 , 13 , 1 , 3 , 110...4.48 , 0.75 , 9.70 , 0.75 , 2.24 , 82.09 = 24 : 17.91
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 134 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 24 คน คิดเป็นร้อยละ 17.91%

Powered By www.thaieducation.net