โรงเรียนวัดจอมทอง (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุรภี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
40
จำนวน(คน) 7 10 3 4 1 15
ร้อยละ 17.50 % 25.00 % 7.50 % 10.00 % 2.50 % 37.50 %
ระดับประถมศึกษา
91
จำนวน(คน) 9 3 15 1 1 62
ร้อยละ 9.89 % 3.30 % 16.48 % 1.10 % 1.10 % 68.13 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 131 คน
จำนวน(คน) 16 13 18 5 2 77
ร้อยละ 12.21 % 9.92 % 13.74 % 3.82 % 1.53 % 58.78 %

131 : 16 , 13 , 18 , 5 , 2 , 77...12.21 , 9.92 , 13.74 , 3.82 , 1.53 , 58.78 = 54 : 41.22
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 131 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 54 คน คิดเป็นร้อยละ 41.22%

Powered By www.thaieducation.net