โรงเรียนบ้านบางฉาง (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุรภี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
64
จำนวน(คน) 1 1 1 1 1 59
ร้อยละ 1.56 % 1.56 % 1.56 % 1.56 % 1.56 % 92.19 %
ระดับประถมศึกษา
269
จำนวน(คน) 7 3 1 0 2 256
ร้อยละ 2.60 % 1.12 % 0.37 % 0.00 % 0.74 % 95.17 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
98
จำนวน(คน) 2 1 2 0 2 91
ร้อยละ 2.04 % 1.02 % 2.04 % 0.00 % 2.04 % 92.86 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 431 คน
จำนวน(คน) 10 5 4 1 5 406
ร้อยละ 2.32 % 1.16 % 0.93 % 0.23 % 1.16 % 94.20 %

333 : 8 , 4 , 2 , 1 , 3 , 315...2.40 , 1.20 , 0.60 , 0.30 , 0.90 , 94.59 = 18 : 5.41
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 431 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 25 คน คิดเป็นร้อยละ 5.80%

Powered By www.thaieducation.net