โรงเรียนบ้านบางฉาง (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุรภี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
56
จำนวน(คน) 1 1 0 1 0 53
ร้อยละ 1.79 % 1.79 % 0.00 % 1.79 % 0.00 % 94.64 %
ระดับประถมศึกษา
139
จำนวน(คน) 12 10 1 11 2 103
ร้อยละ 8.63 % 7.19 % 0.72 % 7.91 % 1.44 % 74.10 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
55
จำนวน(คน) 1 2 2 1 2 47
ร้อยละ 1.82 % 3.64 % 3.64 % 1.82 % 3.64 % 85.45 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 250 คน
จำนวน(คน) 14 13 3 13 4 203
ร้อยละ 5.60 % 5.20 % 1.20 % 5.20 % 1.60 % 81.20 %

195 : 13 , 11 , 1 , 12 , 2 , 156...6.67 , 5.64 , 0.51 , 6.15 , 1.03 , 80.00 = 39 : 20.00
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 250 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 47 คน คิดเป็นร้อยละ 18.80%

Powered By www.thaieducation.net