โรงเรียนบ้านบางฉาง (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุรภี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
56
จำนวน(คน) 1 1 0 1 1 52
ร้อยละ 1.79 % 1.79 % 0.00 % 1.79 % 1.79 % 92.86 %
ระดับประถมศึกษา
265
จำนวน(คน) 10 9 1 11 2 232
ร้อยละ 3.77 % 3.40 % 0.38 % 4.15 % 0.75 % 87.55 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
96
จำนวน(คน) 2 2 2 1 2 87
ร้อยละ 2.08 % 2.08 % 2.08 % 1.04 % 2.08 % 90.63 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 417 คน
จำนวน(คน) 13 12 3 13 5 371
ร้อยละ 3.12 % 2.88 % 0.72 % 3.12 % 1.20 % 88.97 %

321 : 11 , 10 , 1 , 12 , 3 , 284...3.43 , 3.12 , 0.31 , 3.74 , 0.93 , 88.47 = 37 : 11.53
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 417 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 46 คน คิดเป็นร้อยละ 11.03%

Powered By www.thaieducation.net