โรงเรียนวัดประทุมทายการาม (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุรภี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
50
จำนวน(คน) 2 0 5 2 5 36
ร้อยละ 4.00 % 0.00 % 10.00 % 4.00 % 10.00 % 72.00 %
ระดับประถมศึกษา
1488
จำนวน(คน) 64 31 276 95 307 715
ร้อยละ 4.30 % 2.08 % 18.55 % 6.38 % 20.63 % 48.05 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
1538
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 1538
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 3076 คน
จำนวน(คน) 66 31 281 97 312 2289
ร้อยละ 2.15 % 1.01 % 9.14 % 3.15 % 10.14 % 74.41 %

1538 : 66 , 31 , 281 , 97 , 312 , 751...4.29 , 2.02 , 18.27 , 6.31 , 20.29 , 48.83 = 787 : 51.17
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 3076 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 787 คน คิดเป็นร้อยละ 25.59%

Powered By www.thaieducation.net