โรงเรียนวัดประทุมทายการาม (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุรภี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
47
จำนวน(คน) 3 0 4 3 4 33
ร้อยละ 6.38 % 0.00 % 8.51 % 6.38 % 8.51 % 70.21 %
ระดับประถมศึกษา
1490
จำนวน(คน) 62 35 258 97 293 745
ร้อยละ 4.16 % 2.35 % 17.32 % 6.51 % 19.66 % 50.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 1537 คน
จำนวน(คน) 65 35 262 100 297 778
ร้อยละ 4.23 % 2.28 % 17.05 % 6.51 % 19.32 % 50.62 %

1537 : 65 , 35 , 262 , 100 , 297 , 778...4.23 , 2.28 , 17.05 , 6.51 , 19.32 , 50.62 = 759 : 49.38
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 1537 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 759 คน คิดเป็นร้อยละ 49.38%

Powered By www.thaieducation.net