โรงเรียนวัดประทุมทายการาม (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุรภี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
47
จำนวน(คน) 3 0 4 3 4 33
ร้อยละ 6.38 % 0.00 % 8.51 % 6.38 % 8.51 % 70.21 %
ระดับประถมศึกษา
1509
จำนวน(คน) 80 36 253 116 289 735
ร้อยละ 5.30 % 2.39 % 16.77 % 7.69 % 19.15 % 48.71 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 1556 คน
จำนวน(คน) 83 36 257 119 293 768
ร้อยละ 5.33 % 2.31 % 16.52 % 7.65 % 18.83 % 49.36 %

1556 : 83 , 36 , 257 , 119 , 293 , 768...5.33 , 2.31 , 16.52 , 7.65 , 18.83 , 49.36 = 788 : 50.64
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 1556 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 788 คน คิดเป็นร้อยละ 50.64%

Powered By www.thaieducation.net