โรงเรียนบ้านไสพลู (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุรภี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
40
จำนวน(คน) 3 2 3 1 0 31
ร้อยละ 7.50 % 5.00 % 7.50 % 2.50 % 0.00 % 77.50 %
ระดับประถมศึกษา
84
จำนวน(คน) 0 0 25 0 0 59
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 29.76 % 0.00 % 0.00 % 70.24 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 124 คน
จำนวน(คน) 3 2 28 1 0 90
ร้อยละ 2.42 % 1.61 % 22.58 % 0.81 % 0.00 % 72.58 %

124 : 3 , 2 , 28 , 1 , 0 , 90...2.42 , 1.61 , 22.58 , 0.81 , 0.00 , 72.58 = 34 : 27.42
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 124 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 34 คน คิดเป็นร้อยละ 27.42%

Powered By www.thaieducation.net