โรงเรียนบ้านไสพลู (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุรภี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
39
จำนวน(คน) 3 3 3 2 0 28
ร้อยละ 7.69 % 7.69 % 7.69 % 5.13 % 0.00 % 71.79 %
ระดับประถมศึกษา
84
จำนวน(คน) 0 0 25 0 0 59
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 29.76 % 0.00 % 0.00 % 70.24 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 123 คน
จำนวน(คน) 3 3 28 2 0 87
ร้อยละ 2.44 % 2.44 % 22.76 % 1.63 % 0.00 % 70.73 %

123 : 3 , 3 , 28 , 2 , 0 , 87...2.44 , 2.44 , 22.76 , 1.63 , 0.00 , 70.73 = 36 : 29.27
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 123 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 36 คน คิดเป็นร้อยละ 29.27%

Powered By www.thaieducation.net