โรงเรียนบ้านเขาทราย (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุรภี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
14
จำนวน(คน) 2 2 2 3 1 4
ร้อยละ 14.29 % 14.29 % 14.29 % 21.43 % 7.14 % 28.57 %
ระดับประถมศึกษา
40
จำนวน(คน) 4 3 4 4 2 23
ร้อยละ 10.00 % 7.50 % 10.00 % 10.00 % 5.00 % 57.50 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 54 คน
จำนวน(คน) 6 5 6 7 3 27
ร้อยละ 11.11 % 9.26 % 11.11 % 12.96 % 5.56 % 50.00 %

54 : 6 , 5 , 6 , 7 , 3 , 27...11.11 , 9.26 , 11.11 , 12.96 , 5.56 , 50.00 = 27 : 50.00
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 54 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 27 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00%

Powered By www.thaieducation.net