โรงเรียนวัดชนสังขรณพิจิตร (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุรภี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
67
จำนวน(คน) 0 0 2 0 0 65
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 2.99 % 0.00 % 0.00 % 97.01 %
ระดับประถมศึกษา
98
จำนวน(คน) 0 0 7 0 0 91
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 7.14 % 0.00 % 0.00 % 92.86 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
22
จำนวน(คน) 0 0 2 0 0 20
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 9.09 % 0.00 % 0.00 % 90.91 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 187 คน
จำนวน(คน) 0 0 11 0 0 176
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 5.88 % 0.00 % 0.00 % 94.12 %

165 : 0 , 0 , 9 , 0 , 0 , 156...0.00 , 0.00 , 5.45 , 0.00 , 0.00 , 94.55 = 9 : 5.45
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 187 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 11 คน คิดเป็นร้อยละ 5.88%

Powered By www.thaieducation.net