โรงเรียนวัดชนสังขรณพิจิตร (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุรภี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
69
จำนวน(คน) 14 0 4 0 0 51
ร้อยละ 20.29 % 0.00 % 5.80 % 0.00 % 0.00 % 73.91 %
ระดับประถมศึกษา
98
จำนวน(คน) 5 0 6 0 0 87
ร้อยละ 5.10 % 0.00 % 6.12 % 0.00 % 0.00 % 88.78 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
22
จำนวน(คน) 0 0 2 0 0 20
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 9.09 % 0.00 % 0.00 % 90.91 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 189 คน
จำนวน(คน) 19 0 12 0 0 158
ร้อยละ 10.05 % 0.00 % 6.35 % 0.00 % 0.00 % 83.60 %

167 : 19 , 0 , 10 , 0 , 0 , 138...11.38 , 0.00 , 5.99 , 0.00 , 0.00 , 82.63 = 29 : 17.37
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 189 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 31 คน คิดเป็นร้อยละ 16.40%

Powered By www.thaieducation.net